موسسه نشر شهادت شهرستان داراب باسلام مدیریت وبلاگ ورود شما رابه به وبلاگ "موسسه نشر شهادت" خوش امد میگوید وبلاگ موسسه نشر شهادت شهرستان داراب باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)درخصوص مبارزه باجنگ نرم و آشنایی جوانان بامبانی دفاع مقدس ودرس گرفتن از آثارشهدا، فعالیت خودرا آغاز کرده امیداست بایاری امام زمان(عج)و شهدا بتوانیم قدمی دراین راه برداریم. لطفا با ارسال نظرات ما رایاری بفرمایید باتشکر مدیریت وبلاگ http://nashr-shahadat.mihanblog.com 2020-06-03T02:00:14+01:00 text/html 2012-10-21T23:30:19+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب افلاکیان؛ویژه نامه هفته دفاع مقدس http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/24 <div class="postcenter"> <div class="menubody" style="padding: 5px 20px 5px 20px; color: #000;"> <h1 style="font-size: 19px; color: rgb(204, 0, 0); text-align: center;"><b><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11285/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3.html" title="افلاکیان؛ویژه نامه داراب آنلاین در هفته دفاع مقدس">افلاکیان؛ویژه نامه&nbsp; هفته دفاع مقدس</a></b></h1> <div class="fr" style="width: 528px; padding: 0px 40px; color: rgb(51, 0, 0);"> <div class="fr pagelead"><div class="fr pageleadin"> <div id="nwstxtlead" class="borders" style="text-align:right; padding:15px; font-size:12px; line-height:20px;;" dir="rtl"><p style="text-align: justify;">این بخش شامل تصاویر ناب،وصیت نامه،دست خط ، خاطرات ناب و شفاعت نامه&nbsp;شهدا و ایثارگران شهرستان داراب می باشد.</p></div> </div></div> </div> <div class="fr pagetext"> <table style="border-color: #040008; border-width: 0px; border-style: solid;" border="0"><tbody><tr align="center"><td colspan="2"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 388px; height: 175px;" src="http://darabonline.ir/userfile/213.201209213580244.jpg" alt=""></td></tr><tr><td><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9621/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_510_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.html" target="_blank"><img style="width: 172px; height: 77px;" src="http://darabonline.ir/userfile/215.201209214324697.jpg" alt=""></a></td><td><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11258/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_15000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%87%D8%A7.html" target="_blank"><img style="width: 170px; height: 71px;" src="http://darabonline.ir/userfile/216.201209214325747.jpg" alt=""></a></td></tr><tr><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11307/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_/_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html" target="_blank"><img style="width: 168px; height: 83px;" src="http://darabonline.ir/userfile/225.201209215024836.jpg" alt=""></a></td><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/10351/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_+_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87.html" target="_blank"><img style="width: 170px; height: 69px;" src="http://darabonline.ir/userfile/218.201209214332033.jpg" alt=""></a></td></tr><tr><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9903/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%B4%D8%AF.html" target="_blank"><img style="width: 173px; height: 87px;" src="http://darabonline.ir/userfile/219.201209214332768.jpg" alt=""></a></td><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11274/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html" target="_blank"><img style="width: 163px; height: 73px;" src="http://darabonline.ir/userfile/220.201209214333832.jpg" alt=""></a></td></tr><tr><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/10813/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B4.html" target="_blank"><img style="width: 156px; height: 70px;" src="http://darabonline.ir/userfile/224.201209215024021.jpg" alt=""></a></td><td style="text-align: justify;"><a href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11195/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_/_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1.html" target="_blank"><img style="width: 163px; height: 73px;" src="http://darabonline.ir/userfile/217.201209214331094.jpg" alt=""></a></td></tr></tbody></table><p style="text-align: right;"><strong>لینکستان شهدا و ایثارگران:</strong></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><a title="تصویر شفاعت نامه با امضای شهدا و رزمندگان دارابی" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/11326/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html">تصویر شفاعت نامه با امضای شهدا و رزمندگان دارابی</a></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="شهدای داراب در عملیات بیت المقدس" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9817/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3.html" target="_blank">شهدای داراب در عملیات بیت المقدس</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="سردار آسمانی" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9619/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html" target="_blank">سردار آسمانی</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="بخدا قسم لحظه ای بخود بیایید/عکس" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9446/%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85_%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF/%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html" target="_blank">بخدا قسم لحظه ای بخود بیایید/عکس</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="خاطرات ناب شهید عرب زاده از زبان مادر" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9383/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.html" target="_blank">خاطرات ناب شهید عرب زاده از زبان مادر</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title=" پس از 28 سال انتظار دست نوشته شهید حسنی آزاد به مادرش رسید" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9645/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_28_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html" target="_blank">پس از 28 سال انتظار دست نوشته شهید حسنی آزاد به مادرش رسید</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="من یک وجب از بیابان های کشورم را با تمام آمریکای شما عوض نمی کنم" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9154/%D9%85%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D9%86%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D9%85.html" target="_blank">من یک وجب از بیابان های کشورم را با تمام آمریکای شما عوض نمی کنم</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><a title="سردار شهید غلامرضا میری کیست؟+عکس" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9171/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html" target="_blank">سردار شهید غلامرضا میری کیست؟+عکس</a></span></p><p style="font-size: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><a title="پوستر سرداران شهید شهرستان داراب" href="http://darabonline.ir/sysnews/cid/9146/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8.html" target="_blank">پوستر سرداران شهید شهرستان داراب</a></span></p> </div> </div> </div> text/html 2012-09-28T09:57:13+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب آخر مردانی(ناب ترین رشادت یک انسان ) http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/23 <p align="center"><font color="#ff6600"><font face="B Arabic Style"><font size="6">آخر مردانگی<span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 9pt" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Davat'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA">لشکریان خدا آماده<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>پیکار شدند و لحظه های بسیارعجیبی بود، هر رزمنده دوست رزمنده اش را در آغوش می گرفت واز او طلب شفاعت می کرد.صدای مناجات و الغوث<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>در آسمانها پیچیده و زمین را عطر آگین نموده بود...........</span></p> text/html 2012-09-28T09:43:53+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب سردارشهید غلامرضا میری را بهتر بشناسیم http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/22 <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Arabic Style'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 22pt" lang="FA">سلام خدا بر شهید راه حق و فضیلت</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Arabic Style'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 16pt" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></b></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 3pt" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif">عناوین مسئولیتها:<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 4pt" lang="FA"><o:p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif">1 -فرمانده حوزه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>مقاومت بسیج امام سجاد (ع) فسارود<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif">2- مسئول واحد اطلاعات سپاه ناحیه داراب<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif">3-مسئول یگان تخریب تیپ امام<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>سجاد(ع)<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2"><font face="times new roman,times,serif"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">4 -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>مسئول یگان اطلاعات و عملیات لشکر 33 المهدی</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">(عج)</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif">5 -فرمانده یگان غواصی لشکر المهدی(عج)<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="1"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">6- مسئول محور اطلاعات وشناسایی در</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 13pt" lang="FA">عملیات </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA">کربلای 4<o:p></o:p></span></font></font></p> text/html 2012-09-28T09:37:34+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب ناگفته های زندگانی سردارشهید حمید عارف http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/21 <p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">حمیدکه وارد آموزش پرورش شده بود<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>معلمی یکی از محرومترین روستاههای داراب را پذیرفت<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>و راهی خسویه شد.همسرش می گفت یک روز دیدم حمید کتری،قند وچای خریده<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>و به خانه آورد.از او دلیلش را جویا شدم و گفت می خواهم برای شاگردانم چای دم کنم.یک روز دیگر دیدم کارتن پر از تخم مرغی را به خانه آورد،به اوگفتم این تخم مرغها را برای چه می خواهی ؟ جواب داد:دانش آموزان مدرسه خیلی فقیرند ومی بینم هر روز یک<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>نمونه غذا<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>می خورندو این تخم مرغها را برای آنان می خواهم.</font></strong></span></p> text/html 2012-09-26T17:03:18+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب سلام برخدای شهیدان http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/20 <p>سلام برآنهایی که از نفس افتادندکه ما از نفس نیفتیم!!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>سلام برآنهایی که قامت راست کردند که ماقامت خم نکنیم!!!!</p> <p>سلام برآنهایی که به خاک افتادند که ما به خاک نیفتیم!!!!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>سلام برآنهایی که رفتند تابمانند نه بمیرند!!!!!</p> <p>سلام برآنهایی که دعا داشتند ولی ادعانداشتند!!!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>سلام برآنهایی که نیایش داشتندو نمایش نداشتند!!!!!!</p> <p>سلام برآنهایی که حیاداشتندو ریا نداشتند!!!!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>سلام برآنهایی که رسم داشتندو اسم نداشتند!!!!!!!!!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سلام بر شهیدان این جاودانه های ابدی تاریخ</p> <p align="center"><img style="WIDTH: 229px; HEIGHT: 139px" alt="" src="http://www.xfun.ir/wp-content/uploads/2012/09/9891-300x225.jpg" align="bottom" border="0" height="139" hspace="0" width="301"></p> text/html 2012-09-07T19:42:34+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب متن کامل وصیت نامه سردارشهید غلامحسین عارف http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/19 <br> text/html 2012-04-21T08:01:29+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب انتشار کل تصاویر شهدای شهرستان داراب به روایت داراب آنلاین http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/18 <DIV style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 15px; LINE-HEIGHT: 20px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl id=nwstxtlead class=borders>به مناسبت ایام فاطمیه دوم ، تصاویر 510 شهید شهرستان داراب <SPAN style="COLOR: #ff0000">برای اولین بار</SPAN> توسط پایگاه اطلاع رسانی داراب آنلاین منتشر شد....</DIV> text/html 2010-08-20T21:30:17+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب 3خاطره ناب از مادرشهیدابوطالب عرب زاده http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/11 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=justify><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">بنده¹افتخار می کنم که سعادت به من رو کرده و دفتر خاطرات فرزند عزیزم شهید ابوطالب عرب زاده را می نویسم در این روز عزیز و پر فیض ماه مبارک رمضان که نزدیک به شهادت حضرت امیر مومنان علی بن ابیطالب (ع)است این سعادت نصیب بنده شد ...<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -108pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt" class=MsoNormal align=justify><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#000000 size=3>یکی از این خاطراتی که از</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2010-08-20T21:09:19+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب شهیدی از دیار عقیده وعشق http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/10 <SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#cc6600 size=4>ظلم ستیزی <FONT color=#cc0000>شهید</FONT>عبدالمهدی خاكپور</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman">در سال 1356 روزی مدیر دبیرستان آقای(ا-ک) به محل کار من</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Andalus">¹</SPAN><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman"> مراجعه کرد و اظهارداشت که برادرت احتمالا با همدستی دوستانش در مدرسه مدتی است روش خاصی را دنبال می کنند و ما هرچه سعی کردیم از آنان چیزی و موردی <SPAN>&nbsp;</SPAN>بفهمیم تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم<SPAN>&nbsp; </SPAN>و برادرت و دوستانش که یکی دو تا بیشتر نیستند در مراسم های مدرسه بویژه جشن های چهارم آبان و ششم بهمن شکرت نمی کنند ،ومن با برخورد با آنها متوجه شدم بر روی ماشین آبی من خط کشیده اند که من صددرصد احتمال می دهم که کار برادرت باشد ولی من با توجه به اینکه <SPAN>&nbsp;</SPAN>او از نظر درسی و تربیتی<SPAN>&nbsp; </SPAN>چند سال دانش آموزی بسیار خوب بوده انتظار دارم به ایشان تذکر بدهی که دست از این رفتارش بردارد.من این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و علت را جویا شدم ،ایشان اظهار داشت مدیر مدرسه می خواسته من و دوستانم را به زوردر مراسم چهارم آبان و ششم بهمن شرکت دهد <SPAN>&nbsp;</SPAN>و چون ما از این کار سر باز زده ایم ودر مجلس شرکت نکرده ایم مرتب به ما گیر داده و از ما ایراد می گیرد ضمن اینکه با بسیاری از دانش آموزان و حتی دبیران نیز رفتار خوبی ندارد و ماهم با این کارها خواستیم به او هشدار داده باشیم که ما هم می توانیم همه کار بکنیم. <HR> </FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT face="Times New Roman" color=#999999>1:نقل از:برادرشهید (غلامعباس خاکپور)</FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> text/html 2010-08-20T21:01:26+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب تاریخ شهادت نهم رمضان http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ff33" face="Times New Roman" color=#3333ff size=4>«عبدالمهدی خاكپور اولین<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ff33" color=#cc0000> شهید </FONT>داراب»</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">سال 1355پس از برگشت ازخدمت سربازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و مدت 2سال دوری از خانواده مشاهده نمودم </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Andalus; mso-bidi-language: FA">¹</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">که مهدی بسیار تغییر نموده و از نظر رفتاری و انجام فرائض<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دینی مصمم تر از قبل میباشد،به مسجد محل مرتب رفت و آمد دارد.ناچارا حرکات او را زیر نظر گرفتم و مشاهده نمودم از نظر درسی هم در سطح عالی می باشد ودر اتاق و کتابخانه شخصی او کتابهای دینی و همچنین کتابهای شهد دکتر شریعتی به چشم می خورد و همچنین یک سری جزوات دیدم که مهر حوزه ی علمیه قم بر روی آن می باشد و بصورت پرسش و پاسخ می باشد که نمرات داده شده به وی همه بین 19و20بود،تعدادی هم عکس از او دیدم مربوط به تشکیل کلاسهای قرآن که وی و چند تن از هم سن و سالان ایشان نیز شرکت داشتند...</FONT></SPAN></FONT></P> text/html 2010-08-20T16:58:37+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب ظلم ستیزی شهید عبدالمهدی خاكپور http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/8 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;<FONT size=3 face=impact>&nbsp;</FONT></SPAN></FONT></FONT><FONT size=3 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif>شهید عبدالمهدی خاکپور از نوجوانی آثاری چون ظلم ستیزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ومبارزه با بد رفتاری با دیگران بویژه قشر ضعیف را در چهره داشت وباظلم و یا هرگونه بد رفتاری برآشفته می شد و به دادخواهی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و طرف داری از مظلوم بر میخواست</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN>¹.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; LEFT: 0px; flip: x y" id=_x0000_s1026 from="-9pt,386.45pt" to="423pt,386.45pt"><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap anchorx="page"><FONT color=#000000 size=3 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif></FONT></w:wrap></v:line><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>روزی فردی روستایی با دوچرخه به شهر آمده بود از ابتدای ورودی شهر مامور شهرداری آن زمان جهت اخذ عوارض و دیگر مواردی وی را تعقیب میکند ونهایتا وی به سمت میدان انقلاب فعلی که مغازه ی پدر شهید هم آنجا قرار داشته می رسد و دوچرخه سوار را دستگیر میکند و قصد بردن او به کلانتری را می کند؛در همین حین شهید خاکپور که شاهد ماجرا بوده وارد عمل میشود و دوچرخه را از دست مامور در آورده و به صاحبش می دهد و او را از محل فراری میدهد؛به همین خاطر با مامور درگیر شده و کارش به زد وخورد میکشد وبهمین خاطر چند روزی از دید مردم پنهان میشود تا آب از آسیاب بیفتد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000></FONT></P><FONT color=#000000> <HR> </FONT></FONT></o:p></SPAN><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>1:نقل از:برادر شهید(غلامعباس خاکپور)<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> </FONT> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p><FONT color=#000000 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-20T16:29:23+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب زندگینامه شهید عبدالمهدی خاكپور http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 19pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;<FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=4>&nbsp; </FONT></SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;<FONT color=#3366ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc"><FONT color=#3366ff>بسم رب <FONT color=#cc0000>الشهداء</FONT> و الصدیقین</FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 19pt; mso-bidi-language: FA"></SPAN><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 19pt; mso-bidi-language: FA">مهدی در سال 1340در یك خانواده مذهبی دیده به جهانگشود.شهید در سن شش سالگی به دبستان شهید ابوالقاسم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عابدی رفت و دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت . سپس دوران راهنمایی را در مدرسه شهید دستغیب طی نمود و پس از گذراندن دوران راهنمایی به دبیرستان پا گذاشت. این شهید عزیز در دبیرستان تلاش خود جهت پیشرفت انقلاب توسعه داد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: FA">¹</SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 19pt; mso-bidi-language: FA">. . .</P></SPAN> text/html 2010-08-16T12:39:55+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب دانلود صوت http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/5 <P>&nbsp;</P> <TABLE style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-COLLAPSE: collapse; BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT color=#009900 size=2>&nbsp;نوحه ی عشق یعنی یه پلاك كه زده بیرون از دل خاك...</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT color=#009900 size=2>&nbsp; حاج محمود كریمی</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>&nbsp;<A title="دانلود .......دانلود ..كلیك كنید" href="http://snd.tebyan.net/1388/07/karimi.mp359402.mp3" target=""><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>دانلود</STRONG></FONT> <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></A></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT color=#009900 size=2>&nbsp;نوحه ی یاد امام وشهدا دل ومی بره كر بلا...</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT color=#009900>&nbsp;<FONT size=2>حاج سعید حدادیان</FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000099 2px dotted; BORDER-TOP: #000099 2px dotted; BORDER-LEFT: #000099 2px dotted; WIDTH: 33.33%; BORDER-BOTTOM: #000099 2px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse">&nbsp;<STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><A title="دانلود///////دانلود ////كلیك كنید" href="http://snd.tebyan.net//hozeh/soundgallery/defaemoghadas/maddahi/maddahi09.mp3" target=""><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3>دانلود</FONT></STRONG> <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></A></FONT></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-08-13T18:35:39+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب سردار آسمانی (وصیت نامه سردار شهید غلامحسین(حمید) عارف) http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="Times New Roman">وصیتنامه شهید غلامحسین (ع)حمید عارف <!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 34pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="Times New Roman">حمد خدای بزرگ را که راه انسان شدن را به ما آموخت و ستایش بی حد ذات مقدسش که جنگ را برای سازندگی و تزکیه مردم و تطهیر محیط و آگاهی انسانها مقرر داشت. </font></span></p> text/html 2010-08-13T10:01:58+01:00 nashr-shahadat.mihanblog.com موسسه فرهنگی و هنری نشر شهادت شهرستان داراب وای مردم وای بر فردایمان کهکشانها گر رود از یادمان http://nashr-shahadat.mihanblog.com/post/3 سلام بر شهیدان ؛سلام بر سبز پوشان و خاکی پوشان سرخ اندیش؛سلام بر عرشیان سبک بال و به خون خفته ؛درود بر سروهای سر به سجده سائیده سپیده دم سرزمین دلتنگی ؛ درود بر آزادگان عصر بی بند و باری